Powiatowa Rada Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy  (PRRP) jest organem opiniodawczo–doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.


Kadencja Rady trwa 4 lata. Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia Rady. Pracami Powiatowej Rady Rynku Pracy kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 

Do zakresu działania PRRP należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie.

 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.
 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.
 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządu powiatu ropczycko-sędziszowskiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania.
 5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.
 6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.
 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.
 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.
 9. Opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 10. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
 11. Opiniowanie:
 12. celowości realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności: liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób; zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową; koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 13. proponowanych przez Starostę zmian realizacji programów specjalnych;
 14. celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych; zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
W skład PRRP wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Starosta może powoływać w skład PRRP trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Starosta może też zapraszać do udziału w posiedzeniach PRRP przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ropczycach

Zarządzeniem Nr 29/2019 Starosty Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego z dnia 15 marca 2019 r. powołano członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ropczycach
 1. Teresa Waleń – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – przewodniczący PRRP
 2.  prof. dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz – Podkarpacki Oddział Narodowego Forum   Doradztwa Kariery – wiceprzewodniczący PRRP
 3.  Andrzej Czochara – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność"
 4.  Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
 5.  Jan Bokota – NSZZ RI Solidarność
 6.  Józef Rojek – Przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
 7.  Magdalena Bieszczad – Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
 8.  Mieczysław Bochenek – Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 9.  Ryszard Świętoń – Przedstawiciel Jednostki Samorządu Terytorialnego
 10.  Stanisław Wójciak – Stowarzyszenie Regionalne Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej
 11.  Waldemar Lenius – Konfederacja „Lewiatan"
 

Podstawa prawna działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę