Elektroniczna skrzynka podawcza - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z  2005r. nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r. nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 Aby "załatwić" sprawę w formie elektronicznej należy zalogować się na stronie: www.praca.gov.pl a następnie wybrać, wypełnić i przesłać odpowiedni formularz.

Pisma do urzędu można składać również przez Elektroniczną Skrzynę Podawczą na platformie ePUAP,

Adresy skrytek na platformie ePUAP zostały podane poniżej:


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  1. Dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfiketem lub profilu zaufanego ePUAP.
  2. Akceptowane formaty elektroniczne (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766)): a) txt, rtf, pdf, doc, odt; b) bmp, jpg, gif, tif, png, svg; c) zip, tar, gz, rar.
  3. Maksymalna łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę