Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Widok zawartości stron

logo
 
AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO –SĘDZISZOWSKIM (IV)

Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.06.2021r.

Wartość projektu: 6 101 708 zł

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), w tym osoby z niepełnosprawnościami, spełniające łącznie następujące warunki uczestnictwa w projekcie:
  • pozostające bez pracy i zarejestrowane w PUP jako bezrobotne,
  • które nie uczestniczą w kształceniu (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • które nie uczestniczą  w szkoleniu (tj. nie uczestniczą i nie uczestniczyły w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych, mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
  • w przypadku osób w wieku od 18 do 24 lat (tj. do 25 urodzin) do 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Możliwość uczestnictwa w projekcie mają osoby które zakończyły uczestnictwo w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, spełniające ww. warunki uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do wyczerpania środków finansowych.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych ok 627 osób, w tym:
- minimum 12 osób z niepełnosprawnościami,
- minimum 118 osób długotrwale bezrobotnych.

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika (uaktualnienie lub ustalenie Indywidualnego Planu Działania). Na tej postawie Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265, ze zm.), w tym:
  1. Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe uaktualnienie lub ustalenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu,
  2. Staż,
  3. Prace interwencyjne,
  4. Bon na zasiedlenie,
  5. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  6. Skierowanie do pracy w ramach Refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
INFORMACJE O KOLEJNYCH REKRUTACJACH:

Nabór wniosków o organizację staży i prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji pracodawcy wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER


Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER

Nabór wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych oraz o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER

Nabór wniosków o organizację staży, prac interwencyjnych oraz o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim IV" realizowanego w ramach POWER


Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach:
- w sprawie odbywania stażu  – pokój nr 10 – tel. (17)2231 681
- w sprawie prac interwencyjnych  – pokój nr 7 – tel. (17)2231 688
- w sprawie bonu na zasiedlenie – pokój nr 10 – tel. (17)2229 833
- w sprawie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – pokój nr 2 – tel. (17)2231 667
- w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  – pokój nr 2 – tel. (17)2231 695
- w sprawie kontaktu z doradcą klienta – pokój 27 – tel. (17)2231 687, pokój 24 – tel. (17)2231 686,  pokój 23 – tel. (17)2231 670,  pokój 22 – tel. (17)2231 694/683, pokój 21 – tel. (17)2231 698/682
 
Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp:

- w sprawie kontaktu z doradcą klienta – tel. (17)74071 10/11/14
 

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę