Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Zawartość stron

Zasady ubiegania się o wpis oświadczenia do ewidencji
 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Opłaty
Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 100 zł
 
Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
ul. N.M.P.  2, 39-100 Ropczyce
76 9171 0004 0000 1531 2000 0210

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
•    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
•    przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy)
•    dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca)

Uwaga: wpłata jest wnoszona z tytułu złożenia oświadczenia. Gdy oświadczenie wpłynie do urzędu wpłata nie podlega zwrotowi.

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:

•    podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę w Powiecie ropczycko-sędziszowskim;
•    osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zamieszkania w Powiecie ropczycko-sędziszowskim;
•    osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zamieszkania w Powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
  1. kopię stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
  2. kopie dowodu wpłaty za złożenie oświadczenia;
  3. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem – (oświadczenie o niekaralności);
  4. Jeśli w sprawie działa pełnomocnik, należy załączyć upoważnienie w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez pracodawcę podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP lub dostarczyć oryginał upoważnienia – (wzór upoważnienia).
Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:
•    kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);
•    w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
•    w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna, prosimy o złożenie oświadczenia o miejscu pobytu (wzór oświadczenia).
 
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokument składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2, w godzinach 8:00 – 15:00. Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego nie będą rozpatrywane. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:
  1. podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń –(druk powiadomienia);
  2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń – (druk powiadomienia);
  3. Cudzoziemiec lub pracodawca, mogą również informować Urząd o zakończeniu pracy na podstawie wpisanego do ewidencji  oświadczenia– (druk powiadomienia).
     
Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.
Załączniki
Oświadczenie podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 417 KB)
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego (pdf, 260 KB)
OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 88Z UST. 5 PKT 1–6 USTAWY (pdf, 367 KB)
Oświadczenie o miejscu stałego pobytu (pdf, 465 KB)
powiadomienie o zakończeniu pracy (pdf, 500 KB)
Upoważnienie dla pełnomocnika (pdf, 304 KB)
powiadomienie o podjęciu - niepodjęciu pracy (pdf, 438 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę