Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Zawartość stron

Opłaty:
30 zł  – w przypadku złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
ul. N.M.P.  2, 39-100 Ropczyce
76 9171 0004 0000 1531 2000 0210

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
•    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
•    przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy)
•    dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca)

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:
•    podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (wpis w KRS), posiadających siedzibę w Powiecie ropczycko-sędziszowskim;
•    osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis w CEIDG), posiadających stałe miejsce zamieszkania w Powiecie ropczycko-sędziszowskim;
•    osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zamieszkania w Powiecie ropczycko-sędziszowskim.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
1.    ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
2.    kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
3.    dowód uiszczonej wpłaty za złożenie oświadczenia;
4.    oświadczenie o spełnieniu wymagań do powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń;
5.    oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznością, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Uwaga: oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:
•    kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);
•    w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia
o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy
o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokument składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach przy ul. Najświętszej Marii Panny 2, w godzinach 8:00 – 15:00.
Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego nie będą rozpatrywane.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy (wzór upoważnienia - załącznik).
 
Załączniki
Oswiadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 170 KB)
Oswiadczenie_podmiotu_dzialajacego_jako_agencja_pracy_tymczasowej_o_powierzeniu_wykonywania_pracy_cudzoziemcowi_w_charakter.doc (doc, 102 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88z ustawy (pdf, 157 KB)
Oświadczenie o miejscu stałego pobytu (docx, 16 KB)
upoważnienie dla pełnomocnika.doc (doc, 31 KB)
powiadomienie o podjęciu pracy (docx, 21 KB)
powiadomienie o niepodjęciu pracy (docx, 18 KB)
powiadomienie o zakończeniu pracy (docx, 20 KB)
powiadomienie o zakończeniu pracy - cudzoziemiec (docx, 21 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę