Realizowane projekty z Funduszy Europejskich - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach


Realizowane projekty z Funduszy Europejskich

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (IV)

AKTYWIZACJA OSÓB POWYŻEJ 29 R.Ż. POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM (IV) Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy , Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim (III)

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ROPCZYCKO –SĘDZISZOWSKIM (III) Projekt realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę